Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

695 total results found

ROCvA Amsterdam

Actueel

Change text in files

Linux Tips&Tricks

Recursively change text (used in for laurasrecpten.nl when moving the site) find . -type f -exec sed -i 's/www\.laurasrecepten\.nl/aws\.laurasrecepten\.com/' {} \;  

Python

2024

Kerntaken

2024

Programmeren1

2024

Front End

2024

Digitale vaardigheden

2024

Level Up Check

2024

PDO

PHP Snippets

Voorbeeld PDO Simple <?php $servername = "localhost"; $username = "root"; $password = ""; $dbname = "student"; try { $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password); echo "Connected successfully"; } catch(PDOE...

Wireshark

Demo Lessen

Netwerkpakketjes bekijken en opzoeken met Wireshark Installatie Wireshark (of al gedaan?) https://www.wireshark.org/download.htmlOnder Windows ook pcap installeren (default optie) Start Wireshark en kies Wifi in het start-up scherm.Kijk wat er binnenkomt, he...

Vrachtwagens (Netwerk Pakketjes)

Demo Lessen

Vrachtwagens Opdracht in groepjes van twee (10 minuten) Je gaat een windmolenpark bouwen in Leeuwarden. Voor de benodigde windmolen-onderdelen moeten heel veel vrachtwagenladingen van de havens uit Amsterdam naar Leeuwarden worden vervoerd. Laden en lossen ka...

Binary search

PHP Snippets

This script searches hashed passwords in a text file. Datafile: download SHA1 hashed file, ordered byhash from https://haveibeenpwned.com/Passwords &lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html lang="en"&gt; &lt;head&gt; &lt;meta charset="UTF-8"&gt; &lt;title&g...

Install Apache, MariaDB, PHP73 on CentOS 7

CentOS 7

Installation done on OVH VPS (last time augustus 2019) Add normal user to work under useradd max passwd max vi /etc/sudoers max ALL=(ALL:ALL) ALL ssh, change port for security vi /etc/ssh/sshd_config (change port 22 to 1122) service sshd restart sema...

.bashrc

Linux Tips&Tricks

Prompt PSI='\u@\h:$PWD: History HISTSIZE=20000 HISTFILESIZE=20000 export HISTCONTROL=ignoredups export HISTTIMEFORMAT='%F %T ' Aliases alias rm='rm -i' alias cp='cp -i' alias mv='mv -i' alias rmlink='/bin/rm -ivr'  

K2 Ontwikkelteam

Portfolio Kerntaak examen

Get Certificates for Webserver

CentOS 7

Use letsencrypt https ssl install Instruction from https://certbot.eff.org/lets-encrypt/centosrhel7-apache Once installed, add certificate with: sudo certbot --apache Renew certificates: sudo certbot renew crontab (auto renew) sudo crontab -e # Minute ...

Subdomains auto redirect

Apache

on domain.tld we have different websites under default, f.e.www.domain.tld/default/site_one , www.domain.tld/default/site_two, ...... We want a rewrite rule so that site_one.domain.tld will be redirected to the site www.domain.tld and the same for site_two an...

Wat is een database?

Databases Introduction

Opdracht We beginnen deze les met huiswerk. Zoek op internet op: Zoek op wat een database is Geef voorbeelden van een databases; noem een paar soorten (namen). Noem een  drie voorbeelden van het gebruik van een database. Geef bij elk van de drie voorbeel...

1.3 Herhaling

PHP 3

Maak onderstaande opdrachten en bewaar alle oplossingen in een php file. Opdracht 1a In de code staan 2 maal ??? (drie vraagtekens). Verander deze vraagtekens zodat de getallen 1 tot en met 100 worden afgedrukt. for($i= ??? ; $i&lt; ??? ; $i++) { ec...

DB Ontwerp, 3 opgaven

Database Ontwerp

Opgave 1 De secretaris van een voetbalclub wil aan het begin van het seizoen de teamindeling in het clubblad publiceren volgens het voorbeeld hieronder. Ook wil hij een overzicht publiceren met per team de trainingsavond en -tijden, de trainer en de coach. Vo...

Opgaven, mijn eerste Queries

Databases Introduction

Zelfstudie w3schools Bestudeer https://www.w3schools.com/sql/sql_select.asp en probeer zelf of je een bijvoorbeel dene lijst kan krijgen met alle vliegvelden uit de airports tabel. Zoek uit wat count(*) https://www.w3schools.com/sql/sql_count_avg_sum.asp Op...

4.1 Calculator+ deel 1 (OOP)

PHP 3

Intro We gaan een calculator maken met een object. Hierbij zullen we ook een begin maken met het MVC-model. Dit model is een standaard voor het ontwikkelen van complexere web sites en wordt ook in Laravel gebruikt. Dit is dus een eerste stapje richting Larave...

4.2 Calculator+ deel 2 (cookies)

PHP 3

In deze les leren we: onze class gaan we uitbreiden we leren wat stateless (en statefull) is we leren met cookies te werken: creëren, uitlezen en debuggen we gaan een string omzetten met explode zoals we dat eerder hebben gedaan in de oefeningen. we gaan ...

5.1 PDO class - MVC

PHP 3

In de vorige lessen hebben we een calculator gemaakt en hebben hier een cookie als mini-database-je gebruikt. We gaan nu een 'echte' database verbinding maken. Als het goed is hebben we al eerder met PDO gewerkt. We gaan even kort herhalen hoe het ook alweer z...

Gegevensverzameling / testset aanleggen

Database Ontwerp

De afdeling calculatie van een meubelfabriek wenst periodiek een product-artikel-overzicht: Een product is opgebouwd uit één of meer artikelen. Een artikel kan in meer producten voorkomen. Maak een document waarin je de volgende stappen (1. ERD, 2. Datadict...

Case 'Project Kinderopvang'

Examentraining B1-K1

Project Kinderopvang Je bent als applicatieontwikkelaar werkzaam bij internetbedrijf FastDevelopement. Dit bedrijf maakt in opdracht maatwerk (web)applicaties voor haar opdrachtgevers. Aan jou is gevraagd een webapplicatie te ontwikkelen voor de administrati...

W1 Opdracht vaststellen; gesprek en PvE (1.0)

Examentraining B1-K1

Doel van dit werkproces is onderzoeken en vaststellen wat de wensen en eisen van de klant zijn, en dit af te stemmen. Dit dient als input voor de projectplanning waarin een urenschatting en/of kostenraming staat. Wat moet je doen? Je ontvangt een globale bes...

Yii

2024

K1 Software maken

Portfolio Kerntaak examen

ROCvA Archief

Alles

Examentraining B1-K1

(oude versie een nieuwe versie wordt gemaakt) B1-K1-W1, Stelt de opdracht vast (vraaggesprek, PvE) B1-K1-W2, Levert een bijdrage aan het projectplan (Projectplan) B1-K1-W3, Levert een bijdrage aan het ontwerp (FO/TO) B1-K1-W4, Bereidt de realisatie voor (I...

ROCvA Amstelland

Actueel

Modules

Modules om in Canvas te zetten

2024

Nieuw of recent bijgewerkt materiaal

PHP Snippets

Demo Lessen

Lessen ten behoeve van de crash course op het Metis Montessori College

CentOS 7

How to install a webserver on CentOS7 from scratch

Linux Tips&Tricks

Handy one liners to manipulate files

Apache

Nice Apache tricks

Databases Introduction

Databases, 1st period. RDBMS en SQL. Gegeven aan 2de jaars doorstroomgroep (OITIBO9M)

PHP 3

Herhalen PHP basis, OOP, PDO en MVC en klaarstomen voor Laravel. Gegeven aan klas OITAOO8B (in 2019)

Database Ontwerp

Database ontwerp voor 3de jaars. ERD, relaties, primary keus, foreign keys, koppeltabel, normaliseren. Oefenen met examen cases. Flight case met complexere queries.

Veilig Programmeren

STRIDE, Encryption, Brute Force, XSS (Cross Site Scripting), input control (regular ex pressies), error catching, logging, password rules, and more Gegeven aan OITAOO8B Periode 1 en 2 van leerjaar 2019/20

Archive

Yii - 2021

Oude lessen

PHP 2

Deze lessen zijn inhaallessen die tijdens de 3de priode PHP zijn tussengevoegd.

Laravel 2019

Project Links Aan de hand van een eenvoudig project gaan we de basics van Laravel leren. Dit is het opzetten van een database, het opzetten van forms en templates en het opzetten van controls. We gaan een volledige CRUD pagina maken.

JavaScript 1

JavaScript introductie 1ste leerjaar (gegeven aan alle 1ste klassen in de 2de periode 2019). Standaard: Varaibelen, if-then-else, true/false, functions, arrays Plus: loops en DOM

Windows

Linux

PHP 1

Dit is de eerste groep lessen PHP voor MBO 1ste jaars, periode 3. Studenten hebben al een beetje kennis gemaakt met JavaScript. Onderwerpen: installeren XAMPP, Code Editor, eenvoudige datatypes, (html)forms, vergelijkingen, if-the-else, arrays en loops Goed...

Overig / Notes

#overig

Databases 1

1ste jaars IB studenten introdroductie RDBMS, phpmyadmin, databases en queries. XAMPP, SELECT, COUNT(*), LIKE, AND/OR, MIN(), MAX(), JOIN, ORDER BY

Python

Python lessen voor tweedejaars AO leerlingen: An introduction to Python 3.

Losse Lessen

Mijn verzameling, van-alles-wat en losse aantekeningen. Meeste is zonder context niet nuttig.

Quizzes

PHP Opdrachten

Bijlagen, Notes en Voorbeelden

Yii - 2021

Voorbeelden stukjes code

#snippets

Installeren XAMPP

Apache

Zoek met google naar "XAMPP download" en ga naar de site van apachefriends Download de laatste (met het hoogste nummer!) 64 bits versie voor Windows (of voor Mac) Op Windows start je de installer door de gedownloade file te starten en op Mac open jet de DMG ...