Skip to main content

6, Relaties 1:1 en 1:N

In deze les gaan we bekijken hoe je relaties legt tussen tabellen en hoe je informatie uit andere tabellen kan afdrukken in jouw view.

Een relatie in de view wordt altijd gelegd tussen één regel (row/record) van één tabel naar één of meer rijen in een andere tabel.

Omdat de relatie vanuit één regel wordt gelegd, is er dus altijd sprake van een 1:1 of 1:N relatie.

We gaan beide relaties apart bespreken en uittesten met voorbeelden.

Als uitgangspunt nemen onze eigen view die we in de vorigen les hebben gemaakt. We gaan een kolom toevoegen waarin de hoofdstad van el land wordt getoond.

image-1615887892142.png

1:1 relatie

Bekijk de World database. In de country tabel staat de kolom Capital, dit is een foreign key die verwijst naar de primary key ID in de city table.

image-1615888192933.png

Vanuit de country table kun je via de foreign key Capital verwijzen naar de Name in de gekoppelde tabel city.

$country->hoofdstad->Name;

Met dit statement verwijs je vanuit de country tabel, via de relatie hoofdstad naar de Name (naam) van de hoofdstad.

Nu moet de relatie hoofdstad alleen nog worden geprogrammeerd. Dit doen we in de model file van Country.

// models/Country.php

public function getHoofdstad()
{
	return $this->hasOne(City::className(), ['ID' => 'Capital']);
}

De functie getHoofdstad vertel jij Yii hoe de relatie tussen de tabel Country en City in elkaar zit.

Een 1:1 relatie wordt dus op de volgende manier gemaakt:

 public function get<RELATIE NAAM>()
 {
 	return $this-><RELATIE SOORT>(<RIGHT TABEL>::className(),
  					['<PRIMARY KEY RIGHT TABLE>' => '<FOREIGN KEY LEFT TABLE>']);
 }

In een query zou de relatie er als volgt uit zien:

SELECT *
FROM Country
LEFT JOIN City
ON Country.Capital = City.ID

De relatie is gemaakt in het Model van Country en is dan ook alleen vanuit Country Beschikbaar. Je kunt in een view van Country dan gegevens uit de relatie afdrukken door:

$country->relatie_naam['kolom naam']

Opdracht 1

Lees de uitleg hierboven goed door en plaats de kolom hoofdstad in het overzicht.

 

image-1615887892142.png

Maak hiervoor twee aanpassingen:

  1. maak de relatie in het model van Country, en
  2. pas de view overzicht aan door daar de kolom Hoofdstad aan toe te voegen.

 

We gaan de Hoofdstad clickable maken. Als je naar http://localhost:8080/city gaat dan zie je het overzicht van steden. Klik op een oogje op een van de steden. Let op de URL. Je ziet http://localhost:8080/city/view?id=<NR> als url en <NR> is het ID van de stad.

Dus als je bijvoorbeeld klikt op http://localhost:8080/city/view?id=5 dan zie je informatie over Amsterdam.

Opdracht 2

Maak elke hoofdstad in het overzicht datje bij  opdracht 1 hebt gemaakt clickable. Als je op de link klikt dan open je het overzicht van de stad, bijvoorbeeld http://localhost:8080/city/view?id=5.

 

Tip: je kunt Html:a() gebruiken om een link te maken. Dit is in de vorige les uitgelegd.

image-1615896595590.png

1:N relatie

In de World database staat een tabel countrylanguage. In deze tabel staat per land welke talen er worden gesproken. Per taal wordt ook aangegeven welk percentage van de bevolking deze taal spreekt. De relatie tussen country en countrylanguage is 1:N. Namelijk in een land worden 1 of meer talen gesproken.

We willen een overzicht maken dat er als volgt uitgaat zien:

image-1594550267859.png

In dit voorbeeld zien we dat in Indonesië 8 talen worden gesproken. We gaan ons overzicht aanpassen, zodat we per land alle talen die er worden gesproken netjes in de tabel worden weergegeven zoals hierboven in het voorbeeld is te zien.

Hoe werkt dit?

Bij de 1:1 relatie hierboven konden we via $country->hoofdstad['Name'] de naam van de hoofdstad uit de gelinkte tabel opvragen. Als dit niet duidelijk is, lees dan het stuk over 1:1 relatie hierboven nog een keer goed door!

Bij een 1:N relatie werkt het hetzelfde als bij de 1:1 relatie. Dus in het model (models/Country.php) s de relatie beschreven:

public function getCountrylanguages()
{
  return $this->hasMany(Countrylanguage::className(), ['CountryCode' => 'Code']);
}

Controleer of je het model hebt aangemaakt van Countrylanguage tabel.

Let even op de hoofd en kleine letters!

tabel naam in database Countrylanguage
model naam CountryLanguage
relatienaam in Country.php Countrylanguages

We kunnen nu vanuit de view (views/country/overzicht.php) via $country->countryLanguages de taal opvragen.

Als je de Gridview widget gebruikt dan noem je het veld (in de Widget) country.countryLanguages

Er is alleen één belangrijk verschil, omdat we geen 1:1 relatie hebben, maar een 1:N, krijgen we geen variabele terug maar een array. We moeten het dus met een loop door het array heen lopen.

Dit gaan we demonstreren met behulp van de debug functie die we in les 1 (optioneel) hadden toegevoegd. als je dit nog niet hebt gedaan dan moet je dat nu doen.

Debugging

Ga nu naar je view en voeg bovenaan in de loop waarmee je het overzicht afdrukt, de regel dd($countries) toe. dd staat voor dump & die. Dus dd() laat de variabele zien en stopt met het uitvoeren van het programma.

<?php
	....
	echo "<table border=1>";
	....
	foreach ($countries as $country) {
		...
 		// hier staat al code voor eerste kolommen
 		...
  	// voeg hier deze kolom toe
  	echo "<td>";
  	d($country->countrylanguages);
  	echo "</td>";  
 		...
}
...

Als we even de border van de tabel aanzetten (regel 3) dan is het iets makkelijker om de output te lezen.

Als je goed kijkt dan zie je in de rechter kolom een array van objecten. In deze Yii-objecten staat telkens een 'Language'.

image-1616504143444.png

Om de taal te af te drukken moeten we eerst het element array aanwijzen:

$country->countrylanguages[0]
$country->countrylanguages[1]
$country->countrylanguages[2]
$country->countrylanguages[3]

En van elk element moeten we de 'Language' hebben. Dat kun je in de dump (plaatje hierboven) goed zien.

$country->countrylanguages[0]->Language
$country->countrylanguages[1]->Language
$country->countrylanguages[2]->Language
$country->countrylanguages[3]->Language

Je weet natuurlijk niet hoeveel talen er in elk land worden gesproken. De lengte van het array is in dit voorbeeld 4, maar het kunnen er natuurlijk meer of minder zijn.

Opdracht 3

Lees de uitleg hierboven goed door. Druk in de laatst kolom één taal af.

 

image-1616504705123.png

 

Nu hebben we één taal per land, maar in de meeste landen wordt meer dan één taal gesproken. We gaan  nu met een loop door het array $country->countrylanguages heen. Gebruik hiervoor de volgende loop.

foreach( $country->countrylanguages as $taal) {
	// vul zelf de jusite variable in om de taal af te drukken
  echo .....;
	echo " <br/>";
}
Opdracht 4

Gebruik de loop zoals hierboven is aangegeven en maak het volgende overzicht.

 

image-1616505080100.png

 

Zorg ervoor (met CSS) dat de tabel er netjes uitgelijnd uit ziet zoals hierboven in het voorbeeld.

 

Je hebt nu een 1:N (één op meer) relatie gemaakt. In volgende lessen gaan we hier opnieuw mee aan de slag.

Opdracht 5

In de Countrylanguages tabel staat naast de taal ook het percentage. Dit is het percentage van de bevolking dat deze taal spreekt. Zet dit percentage tussen haakjes achter elke taal. Voorbeeld:

 

image-1616505413868.png

 

Jammer dat de percentage niet gesorteerd zijn!

Pas de relatie aan  in het Country model

  public function getCountrylanguages()
  {
    return $this->hasMany(CountryLanguage::className(), ['CountryCode' => 'Code'])
    ->orderBy(['Countrylanguage.Percentage' => SORT_ASC]);
  }
Regel 4 is erbij gekomen. let op de ; !
Als je nu het overzicht opnieuw toont dan zie je dat de talen nu oplopend (van laag naar hoog) zijn gesorteerd.
Opdracht 6

Sorteer de talen op percentage aflopend van hoog naar laag. Op die manier komt de meest gesproken van een land bovenaan.

 

image-1616506111435.png

Tip: gebruik Google om te zoeken hoe je de relatie in het model verandert zodat je aflopend kunt sorteren.

 

 

Als je in de database de relaties (via SQL) goed definieert dan worden de relaties in Yii door de model generator automatisch gemaakt. Het aanmaken van relaties in de databases valt buiten deze lessen en kan lastig zijn. Het is dus belangrijk dat je snapt hoe de relaties tussen tabellen in Yii worden gemaakt.